فرم نظرسنجی

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

نام موسسه/ارگان/سازمان
Invalid Input

پروژه انجام شده*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

عنوان پروژه
Invalid Input

خدمات ارائه شده به شما به چه صورت بوده است؟
Invalid Input

فرآیند طراحی پروژه را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input

آیا از طراحی پروژه خود راضی هستید؟
Invalid Input

پاسخگویی و پیگیری درخواست خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input

میزان تعهد شرکت را در مورد روال انجام پروژه به چه صورت بوده است؟
Invalid Input

زمانبندی انجام پروژه خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
Invalid Input

خدمات ارائه شده در پشتیبانی را چگونه بررسی می کنید؟
Invalid Input

در صورت داشتن نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا صحبت با مدیر عامل مجموعه می توانید موضوع مدنظر خود را از طریق فرم زیر ارائه نمایید.

عنوان*
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید.

موضوع*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

شرح*
لطفا اطلاعات این قسمت را وارد نمایید.

در صورت ارسال فرم حسن انجام کار، فرم مربوطه در داخل سربرگ آن شرکت باشد.

فرم حسن انجام کار
Invalid Input

کد امنیتی*
کد امنیتی
  جدیدعبارت را عینا وارد نمایید.